Монголчуудын дундаж цалин 1 сая 544 мянган төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 214 мянган төгрөгөөг нэмэгджээ

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын НДШ төлөлтийн тайланд 2022 оны II улирлын байдлаар 48,300 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 742.5 мянган ажиллагч хамрагдсан ба медиан цалин 1,160,200 төгрөг байгааг Үндэсний статистикийн хорооны судалгаанд танилцуулжээ.

Медиан цалин өмнөх улирлаас 93,300 төгрөг буюу 8.8% өссөн байна.

(Медиан цалин нь ажиллагчдын цалинг өсөх эсвэл буурах эрэмбээр байршуулсан цувааг таллан хувааж байгаа ажилтны цалин юм).

Харин нэг ажилтанд ногдох сарын дундаж цалин II улирлын байдлаар 1,544,400 төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 214,000 төгрөг буюу 16.1%, өмнөх улирлаас 94,400 төгрөг буюу 6.5% нэмэгджээ.

Аж ахуйн нэгж байгууллагад ажиллагчдын сарын дундаж нэрлэсэн цалин 2022 оны II улиралд 2015 оноос 77.8 хувиар нэмэгдсэн байна. Гэвч инфляцын нөлөөгөөр, худалдан авах чадварыг илэрхийлэх бодит цалин 14.6% л өсжээ.

Ажиллагчдын сарын дундаж цалинг эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын ангиллаар авч үзэхэд уул уурхай, олборлолтын салбарт ажиллагчдын цалин хамгийн их буюу 3.4 сая төгрөг, урлаг, үзвэр, тоглоом наадмын салбарт ажиллагчдын цалин хамгийн бага буюу 1 сая төгрөг байна.

Харин дундаж цалинг хүйсээр авч үзвэл, тайлант хугацаанд эрэгтэйчүүдийнх 1.7 сая, эмэгтэйчүүдийнх 1.4 сая төгрөг байгааг ҮСХ-ны судалгаа харуулав.

Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайланд хамрагдсан нийт даатгуулагчийн дотор 700,000-аас 1.1 сая төгрөгийн цалинтай даатгуулагчийн эзлэх хувь хамгийн их буюу 22.8 хувь, харин ₮3 саяас дээш төгрөгийн цалинтай даатгуулагчийн эзлэх хувь хамгийн бага буюу 8% байна.

НДШ төлж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагын тоо өмнөх оны мөн үеэс 2.8 (6.1%) мянгаар, өмнөх улирлаас 1.4 (3.0%) мянгаар, ажиллагчдын тоо өмнөх оны мөн үеэс 44.3 (6.3%) мянгаар, өмнөх улирлаас 24.8 (3.5%) мянгаар тус тус өсжээ.

Байгууллагын хариуцлагын хэлбэрээр авч үзэхэд ХХК-д ажиллагчдын сарын дундаж цалин 1.6 сая төгрөг, ХК-д ажиллагчдын сарын дундаж цалин 1.7 сая төгрөг, бүх гишүүд нь бүрэн хариуцлагатай нөхөрлөлд ажиллагчдын сарын дундаж цалин 1.8 сая төгрөг, төрийн өмчит үйлдвэрийн газарт ажиллагчдын сарын дундаж цалин 2 сая төгрөг байгаа нь улсын дунджаас 97.1-428.2 мянган буюу 6.3%-27.7% өндөр байна.

Харин бусад аж ахуйн нэгжид ажиллагчдын сарын дундаж цалин байгууллагын хариуцлагын хэлбэрээс хамааран улсын дунджаас 130.1-790.1 (8.4%-51.2%) мянган төгрөгөөр бага байна.

Төсөвт байгууллагад ажиллагчдын сарын дундаж цалин өмнөх оны мөн үеэс 130,800 төгрөг буюу 11.2% нэмэгджээ.

Ажиллагчдын сарын дундаж цалинг ажил, мэргэжлийн ангиллаар авч үзэхэд 2022 оны II улирлын байдлаар суурин төхөөрөмж, машин механизмын операторч, угсрагчийн сарын дундаж цалин хамгийн их буюу ₮2 сая, харин хөдөө аж ахуй, ой, загас агнуурын мэргэшсэн ажилтных 839,800 буюу хамгийн бага байна.

error: Мэдээлэл хамгаалагдсан !!